Algemene voorwaarden & Privacy Policy

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17 juli 2014

Algemene voorwaarden

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1.      Deze verkoopsvoorwaarden zijn van kracht vanaf de ondertekening van een bestelformulier voor dienstverlening of levering van goederen, of vanaf de levering van goederen en/of diensten, of vanaf de facturatie ervan, welke er ook eerst gebeurt.

1.2.     Bij afwezigheid van een geldig ondertekend contract, wordt de contractuele relatie tussen JAU-GD BVBA en zijn klanten volledig bepaald door de hierin beschreven voorwaarden.

1.3.     Alle vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken en overeenkomsten met betrekking tot het voorwerp van deze Verkoopsvoorwaarden, worden als nietig beschouwd en vervangen door de voorwaarden hierin vermeld. Geldige, getekende contracten worden aangevuld met deze bepalingen.

1.4.     De overeenkomst wordt aangegaan op basis van de prijzen en tarieven geldig op datum van ondertekening van het bestelformulier waarop deze Verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn.

1.5.     Bij annulering van een bestelling door de klant zullen reeds gemaakte kosten door JAU-GD BVBA voor het uitvoeren van deze bestelling steeds doorgerekend worden aan de klant, ongeacht het bedrag van deze bestelling of het bedrag van deze kosten.

 1. GOEDEREN

2.1.     Alle goederen geleverd door JAU-GD BVBA zijn onderhevig aan deze Algemene Voorwaarden.

2.2.     De goederen kunnen zowel Online, via website en mail, als Offline, via een schrijven, besteld worden.

2.3.     Bij levering van de bestelde goederen wordt het volledige verschuldigde bedrag gefactureerd. De klant dient het resterende bedrag te betalen volgens de betalingsvoorwaarden vermeld op de factuur.

2.4.     Geleverde goederen blijven eigendom van JAU-GD BVBA tot de volledige betaling van het volledige verschuldigde bedrag (basisbedrag vermeerderd met nalatigheidsintresten en kosten) heeft plaatsgevonden. De klant verbindt zich ertoe de geleverde goederen in originele staat te bewaren totdat de volledige betaling uitgevoerd is. Bij niet betaling van de factuur na 15de dag na verzending van een aangetekende aanmaning, kan JAU-GD BVBA de teruggave van de goederen of deel van de goederen eisen en de overeenkomst ontbinden van rechtswege door middel van een eenvoudig aangetekend schrijven. Deze ontbinding ontslaat de klant niet van enige verantwoordelijkheid tot betaling van kosten en nalatigheidsinteresten en de betaling van reeds doorverkochte goederen.

 1. KLACHTEN

3.1.     Klachten betreffende de geleverde goederen en/of diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij JAU-GD BVBA toekomen binnen de zeven dagen na levering. Verborgen gebreken dienen gemeld te worden binnen de zeven dagen na ontvangst van de levering.

 1. BETALINGSMODALITEITEN

4.1.     De facturen van JAU-GD BVBA zijn contant betaalbaar tenzij anders vermeld op de factuur.

4.2.     Het niet betalen van de factuur op de vervaldag, stelt de klant van rechtswege, automatisch en zonder aanmaning in gebreke en brengt de aanrekening van verwijlintresten, berekend op basis van de referte interestvoet van de Europese Centrale Bank met zich mee, met een minimum van 5% op jaarbasis.

4.3.     Het bedrag van de factuur wordt automatisch, zonder ingebrekestelling, bij de eerste aanmaning verhoogd met 10% en een minimum van 25 EUR als schadeloosstelling voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.

4.4.     JAU-GD BVBA houdt zich het recht voor, een maximum factuurbedrag te bepalen afhankelijk van de betalingen van de klant. Indien dit maximum bereikt wordt, kan de klant tijdelijk geen verdere betaalbare diensten aanvragen of verdere betaalbare transacties doorvoeren tot betaling van de uitstaande factuur of facturen.

 1. WIJZIGINGEN

5.1.     JAU-GD BVBA behoudt zich het recht voor prijzen en tarieven op elk ogenblik te wijzigen. Klanten met een geldige schriftelijke overeenkomst worden steeds minstens één maand voor het ingaan van de nieuwe prijzen en tarieven van deze veranderingen schriftelijk op de hoogte gebracht.

5.2.     JAU-GD BVBA behoudt zich het recht voor deze Verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het ogenblik van publicatie ervan op de website van JAU-GD BVBA. Op http://www.neolaya.com

5.3.     De klant dient JAU-GD BVBA tijdig op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot de bij sluiting van deze overeenkomst verstrekte informatie. Eventuele schade geleden door JAU-GD BVBA of door de klant ten gevolge van het niet tijdig bekendmaken van deze wijziging, blijft steeds ten laste van de klant.

 1. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

6.1.     JAU-GD BVBA brengt de klant hierbij op de hoogte van het feit dat de door de klant verstrekte persoonsgegevens opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, en kunnen gebruikt worden voor de commerciële relatie tussen JAU-GD BVBA en klant enerzijds, het cliënteel beheer, marktonderzoek, gebruikersprofilering, directe marketing en mailing anderzijds. Voorgaande lijst is niet limitatief. De klant heeft te allen tijde toegang tot deze gegevens en kan in geval van onjuistheden de verbetering daarvan vragen, overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer dd. 8/12/1992.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

7.1.     JAU-GD BVBA is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet naleven van de bepalingen van deze overeenkomst. Tevens zal JAU-GD BVBA in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enige schade, waaronder indirecte verliezen, zakelijk verlies, inkomens of winstderving of gemiste besparingen, additionele uitgaven, financieel verlies of verlies of beschadiging van gegevens, die verband houdt met of het gevolg is van de schorsing, storing of kwaliteit van de geleverde diensten.

7.2.     Behoudens andersluidende eerdere schriftelijke afspraken, blijft de inhoud van gegevensverspreiding en –publicatie in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de klant. JAU-GD BVBA wordt niet geacht die te beperken of daarop toe te zien. Noch kan JAU-GD BVBA aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van enige publicatie, tenzij dit naar de mening van JAU-GD BVBA technisch mogelijk is en JAU-GD BVBA daartoe verplicht wordt door de wet of een gerechtelijke beslissing.

7.3.     JAU-GD BVBA sluit alle mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot het doorzenden of ontvangen van informatie, van welke aard ook, uit.

7.4.     Behoudens andersluidende eerdere schriftelijke afspraken, erkent de klant dat er geen enkele verantwoordelijkheid is van JAU-GD BVBA met betrekking tot gegevens eigendom van de klant. De klant dient zelf alle mogelijke maatregelen te treffen om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van zijn gegevens te garanderen, tegen onder andere virussen en informatiecriminaliteit.

7.5.     JAU-GD BVBA is niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van andere verstrekkers van welke diensten ook, aangesteld door JAU-GD BVBA, of voor fouten of gebreken in hun apparatuur.

7.6.     De aanspraken van de klant onder deze overeenkomst sluiten alle andere aanspraken uit en zijn beperkt tot deze uitdrukkelijk vermeld in deze Verkoopsvoorwaarden.

 1. OVERDRACHT

8.1.     De klant kan deze overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een andere rechtspersoon of entiteit zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JAU-GD BVBA.

8.2.     Door de overdracht worden alle rechten en plichten uit deze overeenkomst overgedragen aan de overnemer die aanvaardt. Overnemer en overlater dienen JAU-GD BVBA een door beide partijen getekend bewijs te verschaffen van de overdracht van de overeenkomst.

 1. DUUR

9.1.     Voor de niet-doorlopende dienstverlening en levering van goederen wordt de duur van deze overeenkomst bepaald door de termijn nodig voor het volledig uitvoeren van de dienst of voor het leveren van bestelde goederen. De overeenkomst neemt een einde nadat beide partijen hun gedeelte van de overeenkomst volledig zijn nagekomen.

 1. WANBETALING, SCHORSING EN BEËINDIGING

10.1.   JAU-GD BVBA kan zonder verdere waarschuwing na niet betaling van het volledige factuurbedrag, inclusief kosten en interesten binnen de 14 dagen na een eerste schriftelijke aanmaning alle lopende diensten opschorten tot volledige betaling van alle uitstaande saldi. Deze schorsing doet geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen. Deze schorsing kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant.

10.2.   Bij schorsing van lopende diensten blijven de vaste kosten hiervoor onverminderd doorlopen, en worden deze kosten ook gefactureerd.

10.3.   Indien duidelijk blijkt dat de klant de uitstaande facturen niet kan vereffenen (bijvoorbeeld wegens faillissement of staking van betaling), of te kennen geeft dit niet te willen doen, kan JAU-GD BVBA onmiddellijk en onherroepelijk deze overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling beëindigen, zonder opzegging of vergoeding. Dit doet eveneens geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen.

10.4.   Bij zware en/of herhaaldelijke inbreuken op deze overeenkomst vanwege de klant, of bij hoogdringendheid of ingeval een bevel en/of beslissing van de overheid of het gerecht, kan de overeenkomst geschorst of beëindigd worden, zoals vermeld in de voorgaande artikels.

10.5.   Een schorsing kan enkel opgeheven worden indien er voldoende bewijslast bestaat van het nakomen van alle verplichtingen van de klant.

10.6.   In alle gevallen van beëindiging, door JAU-GD BVBA of door de klant, blijven alle vergoedingen voor lopende diensten verschuldigd tot de effectieve dag van de beëindiging van de overeenkomst. Bij beëindiging behoudt JAU-GD BVBA het recht om de volledige betaling van alle uitstaande bedragen, vermeerderd met intrest te vorderen en een schadevergoeding te eisen voor eventuele schade die het geleden heeft ten gevolge van daden of nalatigheid van de klant.

10.7.   Alle eventuele administratieve kosten voor de beëindiging van deze overeenkomst, zowel door JAU-GD BVBA als door de klant, zijn steeds ten laste van de klant.

10.8.   Bij beëindiging van deze overeenkomst worden alle gegevens eigendom van de klant die zich op een computer of server beheerd door JAU-GD BVBA bevinden, onherroepelijk verwijderd. Verlies van deze gegevens kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant.

10.9.   Indien JAU-GD BVBA niet langer in de mogelijkheid is een bepaald goed of een bepaalde dienst te leveren, om welke reden ook, kan JAU-GD BVBA de overeenkomst laten beëindigen op eenvoudige schriftelijke mededeling.

10.10. Geen enkele vorm van beëindiging of schorsing kan aanleiding geven tot enige vorderingen, gerechtelijke of andere, vanwege de klant.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

11.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst of de totstandkoming ervan, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Leuven.

11.2. In het geval één of meerdere bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden ongeldig of nietig verklaard zouden zijn of worden, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen.

 1. RETOURRECHT
12.1. JAU-GD BVBA hanteert wettelijke regels voor retourneren. U heeft voor al uw bestellingen een bedenktijd van 14 dagen vanaf het moment dat de bestelling in uw bezit is. Na het verstrijken van deze bedenktijd is de koopovereenkomst een feit. Controleer dus zo snel mogelijk na ontvangst of de ontvangen artikelen onbeschadigd zijn.
Je kunt alle online aangekochte artikelen binnen 14 dagen gratis retourneren via Bpost.
 
Producten dienen in een onbeschadigde, niet beschreven, originele fabrieksverpakking te blijven (het cellofaan of de verzegeling/seal mag dus niet geopend zijn). Geopende artikelen die niet voldoen aan de bovenstaande voorwaarden blijven uw eigendom. Zou u deze alsnog terugsturen, dan wordt uw zending als ongeldige retourzending beschouwd.

Privacy policy Neolaya®
Versie 0.1

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Neolaya®. U dient zich ervan bewust te zijn dat Neolaya® niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Neolaya® respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Neolaya® of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Je gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst. Daarnaast worden je gegevens gebruikt voor het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie. Daarbij is inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten, het vorderen van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Deze gegevens worden niet verstrekte aan derden.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Neolaya® of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Neolaya® of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Neolaya®
Kerkweg 17
3110 Rotselaar
België
016 43 94 20
BTW: BE 0546.662.504
info@neolaya.com

 

Kies uw land

Kies uit onderstaande lijst uw land.